ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

„Fundacja PWN”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18, wpisane do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP 526-01-52-235, zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Anną Sieniawską w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 36/40 za numerem repertorium 4789/2012, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

 

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować i tworzyć inne podmioty.

 

§4

Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§5

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§6

 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym. 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§7

 Celami Fundacji są:

 

 1. Budowanie przestrzeni do swobodnego i przyjaznego propagowania nauki,
 2. Wspieranie rozwoju nauki w Polsce,
 3. Wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych,
 4. Wspieranie kultury języka polskiego i czytelnictwa,
 5. Budowanie płaszczyzny łączącej kulturę z nauką,
 6. Budowanie płaszczyzny łączącej kulturę i naukę z biznesem,
 7. Ochrona dziedzictwa narodowego i dóbr kultury,
 8. Ochrona dziedzictwa przyrody,
 9. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym, niemogącym realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
 10. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo i fizycznie, wspieranie ich rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz rehabilitacji,
 11. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym oraz placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
 12. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty i kultury wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
 13. Promocja i organizacja wolontariatu,
 14. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 15. Wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

 

§8

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Organizowanie kursów i szkoleń, warsztatów, programów edukacyjnych, resocjalizacyjnych i rehabilitacyjnych oraz konferencji,
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej i audiowizualnej, wykładowej i odczytowej,
 3.  Prowadzenie i wspieranie badań społecznych oraz badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych,
 4. Przyznawanie stypendiów i nagród,
 5. Organizowanie spotkań, paneli, dyskusji i innych przedsięwzięć propagujących naukę,
 6. Organizowanie konkursów wiedzy, prac naukowych, wymiany naukowej, działalności literackiej i artystycznej,
 7. Pomoc finansową i rzeczową dla naukowców, młodzieży i dzieci, mającą na celu wyrównanie szans, w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 8. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji bibliotek, świetlic, instytucji oświatowych oraz naukowych,
 9. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
 10. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 11. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych oraz kampanii społecznych.

 

§9

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

§ 10

 

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 §11

 

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Fundusz Założycielski jest przeznaczony w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) na działalność gospodarczą.

 §12

 

Dochody Fundacji pochodzą z:

 

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji osób trzecich,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. aukcji,
 6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 7. przekierowanego 1% podatku od podatników,
 8. odsetek bankowych,
 9. innych dochodów przewidzianych przepisami prawa.

 

§13

 

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.  Przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się  31 grudnia 2013 roku.

 

§14

 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§15

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku, tylko wówczas gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie przez Fundację spadku nie może powodować przejęcia długów spadkowych, przewyższających czystą wartość mienia przejmowanego.

 

§ 16

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji  w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
 4. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 §17

 

1.    Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w następujących zakresach:

 

-          wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1);

-          działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 58. 20. Z);

-          pozostałe drukowanie (PKD 18. 12. Z) ;

-          działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18. 13. Z);

-          introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18. 14. Z);

-          reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18. 20. Z);

-          produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28. 99. Z);

-          instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33. 20. Z);

-          działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych towarów (PKD 46. 18. Z);

-          działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46. 19. Z);

-          sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47. 63. Z);

-          sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47. 61. Z);

-          sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47. 62. Z);

-          sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47. 65. Z);

-          sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47. 91. Z);

-          pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informacji komputerowych (PKD 62. 09. Z) ;

-          działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62. 02. Z);

-          działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62. 01. Z);

-          działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62. 03. Z);

-          przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) (PKD 63. 11. Z);

-          pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64. 99. Z);

-          kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68. 10. Z);

-          wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68. 20. Z);

-          badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73. 20. Z);

-          stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70. 21. Z);

-          pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70. 22. Z);

-          pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74. 90. Z);

-          działalność wspomagająca edukację (PKD 85. 60. Z);

-          działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69. 20. Z);

-          pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73. 12. B);

-          pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73. 12. C);

-          pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73. 12. D);

-          działalność fotograficzna (PKD 74. 20. Z);

-          działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74. 30. Z);

-          działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82. 11. Z);

-          pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82. 99. Z);

-          działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30. Z);

-          działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59. 20. A);

-          pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63. 99. Z);

-          działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74. 10. Z);

-          pozostałą działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74. 90. Z);

-          dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem chronionych prawem autorskim (PKD 77. 40. Z);

-          technika (PKD 85. 32. A);

-          pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85. 51. Z);

-          pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85. 52. Z);

-          pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85. 59. B);

-          działalność związana z dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59. 13. Z);

-          pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79. 90. Z);

-          działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90. 02. Z);

-          działalność obiektów kulturalnych (PKD 90. 04. Z);

-          działalność archiwów (PKD 91. 01. B);

-          działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58. 21. Z);

-          działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58. 29. Z);

-          działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62. 01. Z);

-          działalność portali internetowych (PKD 63. 12. Z);

-          nauka języków obcych (85.59.A);

-          badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)

-          szkoły policealne (85.41.Z);

-          szkoły wyższe (85.42 B);

-          licea profilowane (85.31.C).

 

 1. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Rada Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§18

 

1.   Organami Fundacji są:

 

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

 §19

 

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat.
 2. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

 

 1. Fundator może w każdym czasie podjąć decyzję o odwołaniu członków Rady Fundacji.
 2. Członkami pierwszej Rady Fundacji zostają osoby reprezentujące spółki, które do takiej reprezentacji upoważnione są z mocy odrębnych przepisów prawa lub osoby przez nie wyznaczone.
   
  1. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
  2. Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
  3. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o.
  4. Carta Blanca Sp. z o.o.
  5. pwn.pl Sp. z o.o.
  6. Super MemoWorld Sp. z o.o.
  7. PolEng Sp. z o.o.
  8. Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o.
  9. Księgarnie PWN Sp. z o.o.

 §20

 

Do Rady Fundacji należy:

 

 1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
 6. zatwierdzanie rocznych planów budżetowych Zarządu Fundacji,
 7. wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji;
 8. powoływanie Kapituły, jako honorowego kolegium dla nadawana odznak, medali, orderów i honorowych godności,
 9. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji w sprawie zmian w Statucie Fundacji, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 10. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji.

 

 §21

 

 1. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Fundacji.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji.

 

§22

 

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

 

§23

 

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

 

§24

 

 Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

 

§25

 

Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany oraz odwoływany przez Radę Fundacji.

 

§26

 

 1. Spośród Członków Zarządu Rada Fundacji powołuje Prezesa Fundacji.
 2. Prezes Fundacji kieruje Pracami Zarządu Fundacji.

 

§27

 

1.   Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.   Zarząd Fundacji działa według Regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

 

§28

 

Zarząd Fundacji:

 

 1. reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. opracowuje struktury organizacyjne Fundacji,
 7. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 8. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 9. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie Fundacji, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

 

§29

 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa – w przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji – samodzielnie Prezes Zarządu lub – w przypadku kilkuosobowego Zarządu Fundacji – dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie.

 

§30

 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

 

§31

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§32

 

1.   Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2.   Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

 

§33

 

1.   Warunki pracy i płacy pracowników etatowych biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

2.   Wynagrodzenie członków i pracowników etatowych biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

 §34

 

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §35

 

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

§36

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.